دات نت نیوک
Menu

... یا ذالجود و الاحساناز جمله مفاهیم ارزشمندی که در طول تاریخ به عنوان یکی از اصول، مورد توجه همه شریعت ها و سنت ها بوده و در آموزه های دین مبین اسلام نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته و به آن سفارش شده است احسان و نیکوکاری در جامعه است.

اصولاً انسان موجودی همگراست و اجتماع گرایی جزو طبیعت اوست و اجتماع بدون ایجاد عناصر و مؤلفه های همگرایی، نوع دوستی، کمک و تعاون، گذشت و عفو، رعایت قوانین و محافظت برآن نه پدیدار می شود و نه پایدار می ماند.

احسان و نیکوکاری به جهت برانگیختن احساسات انسانی و لذّات روحانی و رضای ربّانی امریست شایسته و ارزشی که فطرت انسان ها نیز با آن عجین و نسبت به آن تحسین کننده است.
یکی از فضایل بزرگ انسانی، نیکوکاریست. نیکوکاران، انسانهای مؤمن، دانا و شریفی هستند که توانسته اند بر موانع نفسانی ازجمله حرص و بخل و کبر فائق آیند و با ایثار و از خودگذشتگی بستر همگرایی را درجامعه فراهم سازند. بی گمان احسان و نیکوکاری ویژه انسانهایی است که در مسیر هدایت قرار گرفته و کمال را از جانب خداوند  می جویند.

در بیان ارزش و اعتبار واهمیت احسان و نیکوکاری از نظر اجتماعی همین بس که پایه های استوار خانواده ها به عنوان بنیادی ترین حوزه اجتماعی بر آن بنا نهاده شده و اجتماع هم برای استقرار واستحکام خود به احسان و نیکوکاری وابسته و نیازمند است. چنان که مولی علی(ع) آن را میزان ارزش گذاری فرد می داند و می فرماید: «قدر کل امری ما یحسنه» یعنی: منزلت هرشخص باندازه کارهای خیریست که انجام می دهد.

نکته دیگر اینکه بنا بر دیدگاه قرآن، احسان به دیگران درحقیقت احسان به خود است که خداوند متعال فرمود: «ان احسنتم احسنتم لانفسکم» زیرا انسان در این فرآیند به نیازهای روحی و معنوی خود پاسخ می دهد و در واقع خود را در کنار اجتماع و تألیف با قلوب از نقص به کمال می رساند و در کنار آن به خواسته های حیاتی و مادی خود نیز دست می یابد.

مرکز سلامت الکترونیک ارگانمهر، وظیفه خود می داند که در کنار سایر فعالیت های خود در عرصه مجازی که همگی به منظور ارتقای سلامت فردی و اجتماعی شهروندان عزیزمان انجام می دهد درگاهی مجازی نیز برای جذب و تجمیع امور خیرخواهانه و نیکوکارانه درحوزه سلامت بگشاید. باشگاه نیکوکاری ارگانمهر فضایی است لبریز محبت و نوع دوستی که مبتنی بر اعتماد، آزادگی و بزرگ منشی مردم شکل گرفته تا زمینه ای فراهم آورد تا آلام دردمندان تنگدست تخفیف یابد و بیشتر و پیشتر از آن با هدایت این فعالیت های نوع دوستانه ، زمینه شکوفایی فطری و درونی احسان در کردار نیکمان فراهم آید.