دات نت نیوک
Menu

مرکز سلامت الکترونیک ارگانمهر

مدیریت داده ها

این مجموعه مقالات به دنبال بحث در مورد فرآیندهای اساسی مدیریت داده ها است و به تدریج نوشته خواهند شد.

۱ - مدیریت داده ها

سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)  طراحی شده  تا داده ها جمع آوری و ذخیره گردیده و سپس به عنوان اطلاعاتی برای استفاده اولیه و ثانویه در دسترس قرار گیرند. استفاده اولیه به استفاده از داده ها یا اطلاعات برای انجام امور بالینی اشاره دارد (به عنوان مثال مراقبت از بیمار). استفاده ثانویه به استفاده از داده ها در خارج از محدوده مراقبت های واقعی بیمار به دلایلی نظیر حسابرسی و پژوهش اشاره دارد. در هر دو مورد، داده ها در مورد ی بیمار یا ی گروه از بیماران در فرم خام (اولیه) یا مشتق (ثانویه) ارائه می شوند. اصطلاح استفاده اولیه و ثانویه باید از داده های اولیه (خام) و اطلاعات ثانویه (برگرفته شده) تمایز داده شود.

۱-۱ : فرایند مدیریت داده ها

مدیریت داده ها مجموعه ای از فعالیت هاست  از:

  • تولید اطلاعات
  • گرفتن اطلاعات (گردآوری، تجمیع، ضبط)
  • انتقال اطلاعات
  • ذخیره سازی داده ها
  • استخراج داده ها
  • تحلیل داده ها
  • تفسیر اطلاعات
  • ارائه اطلاعات
  • انتشار اطلاعات