دات نت نیوک
Menu

تعاریف مختلف از سلامت الکترونیک

 "e" در ابتدای واژه سلامت (Health) چه معنایی می دهد؟!

با آنکه واژه سلامت الکترونیک بطور وسیعی توسط مشتریان خدمات مراقبت های بهداشتی، ارائه کنندگان، مؤسسات علمی، هیأت های حرفه ای و سیاست گذاران و غیره به کرّات استفاده می شود اما واقعیت این است که افراد کمی تعریف واضحی از این واژه دارند. در واقع هنوز حوزه سلامت الکترونیک مرز های مبهمی دارد. واژه سلامت الکترونیک از دو بخش e و Health تشکیل می شود که در مورد هر کدام بحث می شود:

پیشوند e مشابه سایر کاربردهای e در واژگانی از قبیل e-learning ، e-government ،e-transport و غیره می باشد و حاکی از داده های دیجیتالی است زیرا بدون دیجیتالی نمودن، پردازش الکترونیکی و تبادل فوری از طریق شبکه وجود نخواهد داشت.

"e" در ابتدای واژه e-health به معنای الکترونیک می باشد و کلیه تکنولوژی هایی را که جریان اطلاعات و فرایندهای ارائه مراقبت بهداشتی را بهبود می بخشند در بر می گیرد و شبکه های الکترونیکی اطلاعات گسسته را ادغام نموده و دانش جدیدی با شبکه نمودن پایگاه های داده بوجود می آورد.

"e" در e-Health معنای بسیار گسترده تری دارد که عبارتند از :

·         Efficiency (اثربخشی)

یکی از اهداف سلامت الکترونیک افزایش اثربخشی مراقبت بهداشت و متعاقباً کاهش هزینه ها است. با تقویت ارتباطات بین مؤسسات مراقبت بهداشتی، نیازی به انجام آزمایشات غیر ضروری، تشخیص ها و درمان های تکراری نمی باشد و در نتیجه هزینه ها کاهش می یابد.

·         Enhancing quality of care (تقویت کیفیت مراقبت)

سلامت الکترونیک با افزایش اثر بخشی ، منجر به افزایش کیفیت مراقبت بهداشتی می گردد.

·         Evidence based (مبتنی بر شواهد)

تحقیقات سلامت الکترونیک باید مبتنی بر شواهد باشد. بعبارت دیگر اثربخشی و کارایی باید با ارزیابی های توانمند به اثبات برسد.

·         Empowerment of consumers and patients (توانمندسازی بیماران و مشتریان)

سلامت الکترونیک با فراهم نمودن امکان دسترسی به پرونده الکترونیک سلامت از طریق اینترنت "پزشکی بیمارمحور" ایجاد می نماید که به بیماران حق انتخاب می دهد.

·         Encouragement (ترغیب)

سلامت الکترونیک، روابط جدید بین بیماران و متخصصین مراقبت های بهداشتی ایجاد می کند که باعث تصمیم گیری مشترک برای درمان می گردد.

·         Education (آموزش)

با استفاده از سلامت الکترونیک، پزشکان از طریق منابع آنلاین، اطلاعات خود را به روز می کنند و همچنین امکان ارائه آموزش های لازم در زمینه بهداشت و شیوه های مناسب پیشگیری از بیماری ها را دارند.

·         Enabling information exchange and communication (توانایی تبادل اطلاعات و ارتباطات)

سلامت الکترونیک، امکان تبادل اطلاعات و ارتباطات را با استفاده از استانداردها بین مؤسسات مراقبت بهداشتی ممکن می کند.

·         Extending the scope of healthcare (توسعه حیطه مراقبت بهداشتی)

سلامت الکترونیک، حیطه ارائه مراقبت بهداشتی را توسعه می دهد زیرا که بیماران با استفاده از سلامت الکترونیک می توانند به سهولت از خدمات آنلاین در سراسر جهان برخوردار شوند.

·         Ethics (اخلاق)

سلامت الکترونیک شیوه نوینی از روابط متقابل پزشکان و بیماران را ایجاد نموده است و متعاقب آن، مسائل و مشکلات اخلاقی جدیدی از قبیل مسائل محرمانگی اطلاعات، چگونگی اخذ رضایت نامه و غیره را نیز به همراه خواهد داشت.

·         Equity (عدالت)

گسترش عدالت در برخورداری از خدمات مراقبت بهداشتی یکی از مهمترین اهداف سلامت الکترونیک می باشد.

در مورد "Health" در e-Health"" می توان گفت :

کلمه Health در واژه e-Health به معنای سلامت انسان می باشد و نه تنها فقدان بیماری. این مفهوم ، همراستای تعریف سلامت از نظر سازمان بهداشت جهانی به عنوان "حالتی از سلامت کامل فیزیکی، ذهنی و اجتماعی است و نه فقط عدم حضور بیماری یا رنجوری"

تعاریف مختلف سلامت الکترونیک از دیدگاه سازمان ها و متخصصان مختلف

v      سازمان بهداشت جهانی (2005) سلامت الکترونیک را چنین تعریف می کند: "بکارگیری داده های دیجیتال در حیطه مراقبت بهداشتی سلامت الکترونیک نامیده می شود. با استفاده از سلامت الکترونیک، داده ها به صورت شبکه ای در جهت حمایت از مراقبت بهداشتی در سطح محلی و وسیع ذخیره شده و بازیابی می گردد.

v      کمیسیون اروپا در برنامه "اروپای الکترونیک" در مورد سلامت الکترونیک اظهار می کند: سلامت الکترونیک، واژه جدیدی است که به استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در حیطه بهداشت اطلاق می شود. همچنین سلامت الکترونیک بکارگیری داده های دیجیتال به منظور تحقق اهداف بالینی ، اداری و مدیریتی به صورت دور و نزدیک می باشد که این داده ها به صورت الکترونیک ذخیره و بازیابی می گردند.

v      سلامت الکترونیک، استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات برای برآورده نمودن نیازهای شهروندان، بیماران، ارائه کنندگان مراقبت بهداشتی و سیاست گذاران می باشد.

v      اتحادیه بین المللی ارتباط از راه دور می گوید: " سلامت الکترونیک، استفاده ایمن و اثربخش از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات برای حمایت از بهداشت و زمینه های مرتبط می باشد که مواردی از قبیل ارائه خدمات مراقبت بهداشتی، پایش بهداشت، مقالات مرتبط با بهداشت ، آموزش، دانش و تحقیقات بهداشتی را در بر می گیرد. در واقع سلامت الکترونیک به تمامی اطلاعات دیجیتال در زمینه بهداشت اطلاق می شود و مواردی از قبیل نمونه های ذیل را در بر می گیرد:

1 – ابزارهای پایش فشار خون در بیماران سرپایی

2 – سیستم های جراحی کامپیوتری

3 – خدمات مراقبت های ویژه و اتاق های عمل مجهز به ابزارهای پایش مستمر بیماران

4 – ارائه خدمات اطلاعاتی به بیماران و مشتریان از قبیل پرونده الکترونیک سلامت

v      سلامت الکترونیک واژه نسبتاً جدیدی در حیطه مراقبت بهداشتی و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات می باشد. این مفهوم دامنه گسترده ای از خدمات مراقبت بهداشتی و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات را در بر می گیرد که هدف آن بهبود مراقبت از بیمار است.

v      سلامت الکترونیک واژه ای است که عموماً برای تشریح بهره وری از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در حیطه مراقبت بهداشتی بکار می رود. سلامت الکترونیک، به استفاده از داده های دیجیتال که به صورت الکترونیک در جهت حصول اهداف بالینی، آموزش و اداری در سطح محلی و ملی ذخیره شده و بازیابی می گردد اطلاق می شود و نیازهای شهروندان، بیماران، متخصصان مراقبت بهداشتی، ارائه کنندگان مراقبت بهداشتی و سیاست گذاران را برآورده می سازد.

v      سلامت الکترونیک ، نقطه تلاقی متخصصان تکنولوژی اطلاعات و مراقبت بهداشتی است و استفاده از اینترنت، تکنولوژی اطلاعات، تکنولوژی ارتباط از راه دور و تکنیک ها و پروتکل های انتقال داده ها، دستیار دیجیتال شخصی، سیستم های پاسخگویی صوتی و تصویری با قابلیت تعامل و ... را در بر می گیرد. همچنین سلامت الکترونیک، از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات برای اشاعه اطلاعات مرتبط با بهداشت از قبیل اطلاعاتی در مورد واکسیناسیون ها یا بیماری ایدز استفاده می کند و در بیمارستان ها نیز برای مدیریت گردآوری داده های بهداشتی یا اهداف آماری از سلامت الکترونیک استفاده می گردد.

v      سلامت الکترونیک، عبارت است ازمجموعه یکپارچه ای از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات که با فرایندهای ارائه مراقبت بهداشتی ادغام شده و با ارائه سیستم ها، ابزارها و فرایندهای اطلاعات بهداشتی با قابلیت تعامل اجرایی، به ارائه اثر بخش خدمات بهداشتی می پردازد؛ همچنین سلامت الکترونیک با ارائه اطلاعات بهنگام، قادر به تغییر فرهنگ تصمیم گیری در حیطه بهداشت است.

v      استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات مخصوصاً اینترنت برای توانمند نمودن بهداشت و مراقبت های بهداشتی، سلامت الکترونیک نامیده می شود. سلامت الکترونیک، ایده بهبود مراقبت بهداشتی را در سطح محلی، منطقه ای و جهانی مطرح می کند. سلامت الکترونیک، به منزله پلی است میان بخشهای بالینی و غیر بالینی و ابزارهای بهداشت عمومی و فردی را در بر می گیرد.

v      بکارگیری اینترنت و سایر تکنولوژی های مرتبط در صنعت مراقبت بهداشتی، سلامت الکترونیک نامیده می شود که هدف از بکارگیری اینگونه تکنولوژی ها بهبود دسترسی، اثربخشی، کارایی و کیفیت فرایندهای شغلی و بالینی است که توسط سازمان های مراقبت بهداشتی ، ارائه کنندگان ، بیماران و مشتریان در جهت بهبود وضعیت بهداشتی بیماران بکار گرفته می شود.

v      سلامت الکترونیک، بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در تمام خدمات ارائه مراقبت بهداشتی از تشخیص تا پیگیری بیماری می باشد و به ارائه مراقبت بهداشتی متناسب با نیاز شهروندان اطلاق می شود.

v      سلامت الکترونیک، بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود کیفیت و اثربخشی ارائه مراقبت بهداشتی است.

v      سلامت الکترونیک، یک مدل مشتری مدار است که ذینفعان، از اینترنت برای مدیریت سیستم های بهداشتی، ارائه خدمات مراقبت بهداشتی و امور مالی استفاده می کنند.

v      سلامت الکترونیک، استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات برای شبکه نمودن ارائه کنندگان، بیماران و دولت ها و آموزش به متخصصان مراقبت بهداشتی، مدیران و مصرف کنندگان و ترغیب نمودن نوآوری در ارائه مراقبت بهداشتی می باشد.

v      سلامت الکترونیک، حوزه جدیدی از علم انفورماتیک پزشکی، بهداشت عمومی است که به اطلاعات و خدمات بهداشتی ارائه شده از طریق اینترنت و تکنولوژی های مربوطه بر می گردد.

v      به معنای وسیعتر، این واژه نه تنها توسعه تکنیکی را تشریح می کند بلکه ابعاد فکری و روانی را تحت پوشش قرار می دهد و همچنین مبیّن نوعی نگرش و تعهد جهت ایجاد شبکه، رویکرد و تفکر جهانی در جهت بهبود بهداشت در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی با استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات می باشد.